Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các số: 987; 2564;

70. Viết các số: 987; 2564; \(\overline{abcde}\) dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Bài giải:

987 = 9 . 102 + 8 . 10 + 7;

2564 = 2 . 103 + 5 . 102 + 6 . 10 + 4;

\(\overline{abcde}\)= a . 104 + b . 103 + c . 102 + d . 10 + e