Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho S là diện tích tam giác ABC...

7. Cho S là diện tích tam giác ABC. Chứng minh rằng: 

   \(S=\frac{1}{2}\sqrt{\overrightarrow{AB}^{2}.\overrightarrow{AC}^{2}-(\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC})^{2}}.\)

Hướng dẫn.

\(S_{ABC}=\frac{1}{2}AB.AC.sinA =\)

\(\frac{1}{2}AB.AC.\sqrt{1-cos^{2}A}-\frac{1}{2}AB.AC.\sqrt{1-\left ( \frac{\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|.|\overrightarrow{AC}|} \right )^{2}}\)

\(=\frac{1}{2}\sqrt{\overrightarrow{AB}^{2}.\overrightarrow{AC}^{2}-(\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC})^{2}}.\)