Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Với số liệu bài 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn ?

7. Với số liệu bài 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn ?

A. 4,28 m/s;

B. 3 m/s;

C. 12 m/s;

D. 6 m/s;

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức tính tầm xa:

L = V0 \(\sqrt{}\frac{2h}{g}\)   =>    V0  = L\(\sqrt{}\frac{g}{2h}\)

=>   V0  = 1.5x \(\sqrt{\frac{10}{2 . 1,25}}\) = 1,5 . 2 

=> V0  = 3m/s

Chọn đáp án: B