Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

7. Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng

7. Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2

lần lượt có phương trình:

             d: 4x - 2y + 6 = 0         và              d: x - 3y + 1 = 0

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức     cos  \(\varphi\) = \(\frac{|a_{1}.a_{2}+b_{1}.b_{2}|}{\sqrt{{a_{1}}^{2}+{b_{1}}^{2}}\sqrt{{a_{2}}^{2}+{b_{2}}^{2}}}\)

ta có                        cos  \(\varphi\) = \(\frac{|4.1+(-2 ).(-3)|}{\sqrt{4^{2}+(-2)^{2}}\sqrt{1^{2}+(-3)^{2}}}\) 

=>  cos  \(\varphi\) = \(\frac{10 }{\sqrt{20}\sqrt{10}}\) = \(\frac{10 }{10\sqrt{2}}\) = \(\frac{1 }{\sqrt{2}}\) => \(\varphi\)  = 450