Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

7. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
a) A = {x ∈ N \(\mid\) 12 < x < 16};

b) B = { x∈ N* \(\mid\) x < 5};

c) C = { x ∈ N \(\mid\) 13 ≤ x ≤ 15}

Bài giải:

a) Vì x > 12 nên 12  \(\notin\) A, tương tự 16  \(\notin\) A. Ta có A = {13; 14; 15}

b) Chú ý rằng 0 \(\notin\) N*, do đó B = {1; 2; 3; 4}.

c) Vi 13 ≤ x nên x = 13 là một phần tử của tập hợp C; tương tự x = 15 cũng là những phần tử của tập hợp C. Vậy C = {13; 14; 15}.