Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 7. Một bóng đèn 220V - 100W

Bài 7. Một bóng đèn 220V - 100W khi sáng bình thường thì nhiệt độ của dây tóc đèn là 20000C. Xác định điện trở của đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng, biết rằng nhiệt độ môi trường là 200C và dậy tóc đèn làm bằng vofam

Điện trở của bóng đèn khi sáng bình thường (2000°C):