Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Để điều chế 5,000 tấn

Bài 7: Để điều chế 5,000 tấn axit nitric nồng độ 60,0 % cần dùng bao nhiêu tấn amoniac ? Biết rằng sự hao hụt amoniac trong quá trình sản xuẩ là 3,8 %.

Bài giải:

Tính khối lượng HNO3 nguyên chất: 3,00 tấn.

Pthh: 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O                 (1)

2NO + O2 → 2NO2                                                        (2)

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3                                           (3)

Từ các phương trình trên ta có sơ đồ hợp thức: NH3 → HNO3                      (4)

Theo (4), ta tính được khối lượng NH3 (bao hụt 3,8 %):

x = 0,841 (tấn).