Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 7. Rút gọn phân thức:

Bài 7. Rút gọn phân thức:

a) \( \frac{6x^{2}y^{2}}{8xy^{5}}\);                  b) \( \frac{10xy^{2}(x + y)}{15xy(x + y)^{3}}\);

c) \( \frac{2x^{2} + 2x}{x + 1}\);               d) \( \frac{x^{2}- xy - x + y}{x^{2} + xy - x - y}\)

Hướng dẫn giải:

a) \( \frac{6x^{2}y^{2}}{8xy^{5}}= \frac{3x.2xy^{2}}{4y^{3}.2xy^{2}}= \frac{3x}{4y^{3}}\)

b) \( \frac{10xy^{2}(x + y)}{15xy(x + y)^{3}} = \frac{2y.5xy(x + y)}{3(x + y)^{2}.5xy(x + y)}= \frac{2y}{3(x + y)^{2}}\)

c) \( \frac{2x^{2} + 2x}{x + 1}= \frac{2x(x + 1)}{x + 1} = 2x\)

d) \( \frac{x^{2}- xy - x + y}{x^{2} + xy - x - y}= \frac{x(x - y)- (x - y)}{x(x + y)- (x + y)}= \frac{(x - y)(x - 1)}{(x + y)(x - 1)} = \frac{x - y}{x + y}\)