Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hai điểm A,B và đường tròn tâm O không có điểm chung với đường thẳng AB. Qua mỗi điểm M chạy trên đường tròn (O) dựng hình bình hành MABN. Chứng mình rằng điểm N thuộc một đường tròn xác định

Bài 7. Cho hai điểm A,B và đường tròn tâm O không có điểm chung với đường thẳng AB. Qua mỗi điểm M chạy trên đường tròn  (O) dựng hình bình hành MABN. Chứng mình rằng điểm N thuộc một đường tròn xác định

Lời giải:

 

Vì  không đổi, nên có thể xem N là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo  . Do đó khi M chạy trên đường tròn (O) thì N chạy trên đường tròn  (O') là ảnh của (O) qua phép tịnh tiến theo