Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trên vỏ tụ điện có ghi 20 μF - 200 V...

7. Trên vỏ tụ điện có ghi 20 μF - 200 V.

a) Nối hai bản của tụ điện với một hiệu điện thế 120 V. Tính điện tích của tụ điện.

b) Tính điện tích tối đa mà tụ điện có thể tích được.

Giải.

a) Q = CU = 24.10-4 C.

b) Qmax = C.Umax  = 4.10-3 C.