Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 7. Các điểm A'(-4; 1), B'(2;4), C(2, -2) lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC.

Bài 7. Các điểm A'(-4; 1), B'(2;4), C(2, -2) lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC. Tìm tọa độ đỉnh của tam giác ABC và A'B'C' trùng nhau.

Hướng dẫn giải:

A' là trung điểm của cạnh BC nên -4 = \(\frac{1}{2}\) (xB+ xC)

=> xB+ x= -8                        (1)

Tương tự ta có  xA+ x= 4         (2)

                       xB+ xC = 4          (3)  

=>  xA+ xB+ xC =0                            (4)

Kết hợp (4) và (1) ta có:  xA= 8

             (4) và (2) ta có:  xB= -4

               (4) và (3) ta có: xC = -4

Tương tự ta tính được: yA = 1; yB = -5; yC = 7.

Vậy A(8;1), B(-4;-5), C(-4; 7).

Gọi G la trọng tâm tam giác ABC thì 

xG= \(\frac{8-4-4}{3}\)= 0;        yG = \(\frac{1-5+7}{3}\) = 1  => G(0,1).

xG’= \(\frac{-4+2+2}{3}\);         yG’ = \(\frac{1+4-2}{3}\) = 1 => G'(0;1)

Rõ ràng G và G' trùng nhau.