Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một dây tải điện

Một dây tải điện ở 20oC có độ dài 1 800m. Hãy xác định độ nở dài của dây tải điện này khi nhiệt độ tăng lên đến 50oC về mùa hè. Cho biết hệ số nở dài của dây tải điện là α = 11,5 . 10-6 K-1.

Hướng dẫn giải:

Độ tăng chiều dài của thanh khi nhiệt độ tăng đến 500C là ∆l

         ∆l = l2 – l1 = l1α(t2- t1)

         ∆l = 1800. 11,5. 10-6 (50o – 20o) = 0,62.