Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ ảnh của vật AB và nhận xét về đặc điểm của ảnh trong mỗi trường hợp sau:

Bài 7. Xét thấu kính hội tụ. Lấy trên trục chính các điểm I và I' sao cho OI = @OF, OI' = 2OF' (Hình 29.17). Vẽ ảnh của vật AB và nhận xét về đặc điểm của ảnh trong mỗi trường hợp sau:

- Vật thật ở ngoài đoạn OI.

- Vật thật tại I.

- Vật thật trong đoạn FI.

- Vật thật trong đoạn OF.

Hướng dẫn giải:

- Vật thật ở ngoài OI: ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

- Vật thật ở tại I: ảnh thật, ngược chiều, bằng vật.

- Vật thật ở trong FI: ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.

- Vật thật ở trong OF: ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.