Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

7. Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

7. Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

\( _{6}^{3}\textrm{Li}\)  + ? →  \( _{4}^{7}\textrm{Be}\) + \( _{0}^{1}\textrm{n}\).

\( _{5}^{10}\textrm{B}\) + ? →  \( _{3}^{7}\textrm{Li}\)  +  \( _{2}^{4}\textrm{He}\)

\( _{17}^{35}\textrm{Cl}\) + ? → \( _{16}^{32}\textrm{S}\) + \( _{2}^{4}\textrm{He}\)

Trả lời:

\( _{6}^{3}\textrm{Li}\)  + \( _{1}^{2}\textrm{H}\) →  \( _{4}^{7}\textrm{Be}\) + \( _{0}^{1}\textrm{n}\)

\( _{5}^{10}\textrm{B}\) + \( _{0}^{1}\textrm{n}\) →  \( _{3}^{7}\textrm{Li}\)  +  \( _{2}^{4}\textrm{He}\)

\( _{17}^{35}\textrm{Cl}\) + \( _{1}^{1}\textrm{H}\) → \( _{16}^{32}\textrm{S}\) + \( _{2}^{4}\textrm{He}\)