Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có ba môi trường trong suốt. Với cùng một góc tới:

Có ba môi trường trong suốt. Với cùng một góc tới:

-          Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 30o.

-          Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 45o.

Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách (2) và (3) có giá trị như thế nào (tính tròn số)?

A. 30o.

B. 42o.

C. 45o.

D. Không tính được.

Hướng dẫn giải:

       Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 30o

       Ta có: n1sin i = n2 sin 30o              (1)

       Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 45o

       n1sin i = n3sin 45o                            (2)

       Từ (1) và (2) suy ra: = n2 sin 30o  = n3sin 45o       (3)

       Từ (3) kết hợp với góc giới hạn ta có: sinigh = \(\frac{n_{3}}{n_{2}}\) = \(\frac{sin 30^{\circ}}{sin 45^{\circ}}\) = \(\frac{\sqrt{2}}{2}\)

        Suy ra igh = 45o. Chọn C.