Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ion crôm trong hồng ngọc phát ra ánh sáng đỏ bước sóng 0,694 μm...

7. Ion crôm trong hồng ngọc phát ra ánh sáng đỏ bước sóng 0,694 μm. Tính hiệu giữa hai mức năng lượng mà khi chuyển hai mức đó, ion crôm phát ra ánh sáng nói trên.

Hướng dẫn.

Hiệu năng lượng: E1 – E2 = \(\frac{hc}{\lambda }\) = 28,64.10-20 J = 1,79 eV.