Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có ba môi trường trong suốt (1), (2), (3)

Có ba môi trường trong suốt (1), (2), (3). Với cùng góc tới i, một tia sáng khúc xạ như hình 26.8 khi truyền từ (1) vào (2) và từ (1) vào (3).

Vẫn với góc tới i, khi tia sáng truyền từ (2) vào (3) thì góc khúc xạ là bao nhiêu (tính tròn số)?

  1. 22o..
  2. 31o.
  3. 38o.
  4. Không tính được, vì thiếu yếu tố.

Hướng dẫn giải:

       Chọn D.