Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho benzen tác dụng với lượng dư...

7. Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi dùng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78%.

Hướng dẫn.

a)Khối lượng C6H5 – NO2 là 1,23 tấn.