Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử của vật chất ở thế khí ?

7. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử của vật chất ở thế khí ?

A. Chuyển động hỗn loạn.

B. Chuyển động không ngừng.

C. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng.

D. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.

Bài giải:

Chọn đáp án D