Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có thể tồn tại đồng thời những chất sau trong một bình chứa được không ?

7. Có thể tồn tại đồng thời những chất sau trong một bình chứa được không ?

a) Khí hiđro sunfua H2S và khí lưu huỳnh đioxit SO2.

b) Khí oxi O2 và khí Cl2.

c) Khí hiđro iotua HI và khí Cl2.

Giải thích bằng phương trình hóa học của các phản ứng.

Lời giải.

a) Khí hiđro sunfua H2S và khí lưu huỳnh đioxit SO2 không cùng tồn tại trong một bình chứa vì H2S là chất khử mạnh, SO2 là chất oxi hóa.

              2H2S  +  SO2   ->  3S  +  2H2O.

b) Khí oxi O2 và khí Cl2  có thể tồn tại trong một bình chứa vì O2 không tác dụng trực tiếp với Cl2.

c)  Khí HI và Cl2 không tồn tại trong cùng một bình chứa vì Cl2 là chất oxi hóa mạnh và HI là chất khử mạnh.

                Cl2  +  2HI  ->  2HCl  +  I2.

a