Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học chứng minh rằng lưu huỳnh đi oxit và lưu huỳnh trioxit là những oxit axit.

7. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học chứng minh rằng lưu huỳnh đi oxit và lưu huỳnh trioxit là những oxit axit.

Lời giải.

SO2 và SO3 là các oxit axit vì:

- SO2 và SO3 tan trong nước tạo thành dung dịch axit.

           SO2  +   H2O    H2SO3

           SO3 +   H2O ->   H2SO4

SO2 và SO3 tác dụng với bazơ , oxit bazơ để tạo muối sunfit và sunfat.

           SO2  +   NaOH  ->  NaHSO3

           SO2  +   2NaOH  ->  Na2SO3 + H2O

           SO3  +  NaOH  ->  NaHSO4

           SO3  +  2NaOH  ->  Na2SO4 + H2O.

           SO2  + CaO   ->  CaSO3

           SO3  +  MgO   ->  MgSO4.