Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Với giá trị nào của m và n thì: a) d1 trùng với d2?

Cho hai đường thẳng:

y = (m + 1)x + 5     (d1)

y = 2x + n     (d2)

Với giá trị nào của m và n thì:

a) d1 trùng với d2?

b) d1 cắt d2?

c) d1 song song với d2?

Hướng dẫn trả lời:

a) (d1) ≡ (d2) khi và chỉ khi \(\left\{ \matrix{m + 1 = 2 \hfill \cr n = 5 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{m = 1 \hfill \cr n = 5 \hfill \cr} \right.\)

b) (d1) cắt (d2) ⇔ m + 1 ≠ 2 ⇔ m ≠ 1

c) \(({d_1})\parallel ({d_2}) \Leftrightarrow \left\{ \matrix{m + 1 = 2 \hfill \cr n \ne 5 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{m = 1 \hfill \cr n \ne 5 \hfill \cr} \right.\)