Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phần tử dòng điện Il được treo nằm ngang trong...

7. Phần tử dòng điện I\(\overrightarrow{l}\) được treo nằm ngang trong một từ trường đều. Hướng và độ lớn của cảm ứng từ \(\overrightarrow{B}\) phải như thế nào để lực từ cân bằng với trọng lực m\(\overrightarrow{g}\)của phần tử dòng điện?

Hướng dẫn.

Cảm ứng từ \(\overrightarrow{B}\) (Hình 20.3):

- Có phương nằm ngang: (I\(\overrightarrow{l}\), \(\overrightarrow{B}\)) = α ≠ 0 và 180 0.

- Có chiều sao cho chiều quay từ I\(\overrightarrow{l}\) sang \(\overrightarrow{B}\) thuận đối với chiều thẳng đứng đi lên;

- Có độ lớn thỏa mãn hệ thức: IlBsinα = mg.