Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H nằm trên BC).

Bài 7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H nằm trên BC).

a) Tìm các cặp góc phụ nhau trong hình vẽ.

b) Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ.

Giải

a) Tam giác ABC vuông tại A nên có \(\widehat{B }\) + \(\widehat{C }\) = 90

Hay  \(\widehat{B }\),\(\widehat{C }\) phụ nhau, tam giác AHB vuông tại H nên có \(\widehat{B }\)+ \(\widehat{A_{1} }\)=  90

hay \(\widehat{B }\),\(\widehat{A_{1} }\) phụ nhau.  Tam giác AHC vuông tại H nên có \(\widehat{A_{2} }\)+  \(\widehat{C }\) = 900  

hay \(\widehat{A_{2} }\),\(\widehat{C }\) phụ nhau.

b) 

Ta có \(\widehat{B }\) + \(\widehat{C }\) = 90

 \(\widehat{B }\)+ \(\widehat{A_{1} }\)=  900

=> \(\widehat{A_{1} }\)=\(\widehat{C }\)

 \(\widehat{B }\) + \(\widehat{C }\) = 900

và  \(\widehat{A_{2} }\)+  \(\widehat{C }\) = 900

=>  \(\widehat{A_{2} }\)= \(\widehat{B }\)