Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 7. Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách) ?

Bài 7. Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách) ?

a) C2H6 + Cl2  C2H5Cl + HCl

b) C4H8 + H2O  C4H10O

c) C2H5Cl  C2H4 + HCl

d) 2C2H5OH  C2H5OC2H5 + H2O

Lời giải:

Phản ứng thế: a)

Phản ứng cộng: b)

Phản ứng tách: c) ; d)