Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 7. Phát biểu nào sau đây về tranzito là chính xác?

Bài 7. Phát biểu nào sau đây về tranzito là chính xác?

A. Một lớp bán dẫn loại p kẹp giữa hai lớp bán dẫn loại n là tranzito n-p-n

B. Một lớp bán dẫn loại n mỏng kẹp giữa hai lớp bán dẫn loại p không thể xem là tranzito

C. Một lớp bán dẫn loại p mỏng kẹp giữa hai lớp bán dẫn loại n luôn có khả năng khuếch đại

D. Trong miền êmitơ cũng cao hơn miền bazơ

Trả lời:

Phát biểu D đúng.