Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính nồng độ của hai dung dịch

Tính nồng độ của hai dung dịch axit clohidric trong các trường hợp sau:

a)      Cần phải dùng 150ml dung dịch HCl để kết tủa hoàn toàn 200g dung dịch AgNO3 8,5%.

b)      Khi cho 50g dung dịch HCl vào một cốc đựng NaHCO3 thì thu được 2,24 lít khí ở đktc.

Hướng dẫn giải:

a)    \(n_{AgNO_{3}}\) = \(\frac{200. 8,5 }{100.170}\) = 0,1 mol

Phương trình hóa học của phản ứng:

HCl         +       AgNO3  → AgCl↓  + HNO3

0,1 mol ←   0,1 mol

CM(HCl) = \(\frac{0,1}{0,15}\) = 0,67 mol/l

b)  \(n_{CO_{2}}\) = \(\frac{2,24}{22,4}\) = 0,1 mol

  Phương trình hóa học của phản ứng:

HCl + NaHCO3 →  NaCl + CO2 ↑  + H2O

0,1 mol                            0,1 mol

C%HCl  = \(\frac{36,5. 0,1}{50}\) x 100% = 7,3%

 

 

a