Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 7. Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất ?

Bài 7. Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất ?

Lời giải:

(I), (III) và (IV);                (II) và (V).