Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

7.Vì sao gây đột biên nhán tạo thường là khâu đầu tiên của chọn giống? 8.Vì sao tự thụ phấn và giao phối gần đưa đến thoái hóa giống nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống?

7.Vì sao gây đột biên nhán tạo thường là khâu đầu tiên của chọn giống?

Gây đột bièn nhân tạo thường là khâu đầu tiên của chọn giông để tăng nguồn biến li lá nguyên liệu cho chọn lọc.

8.Vì sao tự thụ phấn và giao phối gần đưa đến thoái hóa giống nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống?

Tự thụ phấn  và giao phôi gần đưa đến thoái hóa giông nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống vì người ta dùng các phương pháp này để củng cố và duy trì  một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần (có các cặp gen đồng hợp), thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hiện các gen xấu để loại bỏ ra khỏi quần thể.