Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 69 trang 36 sgk toán 9 - tập 1 So sánh

Bài 69. So sánh

a) 5 và \(\root 3 \of {123} \) ;

b) \(5\root 3 \of 6 \) và \(6\root 3 \of 5 \).

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: \(5 = \root 3 \of {125} \)

Vì \(125 > 123 \Rightarrow \root 3 \of {125}  > \root 3 \of {123} \)   

Vậy \(5 > \root 3 \of {123} \)

b) Ta có:

\(5\root 3 \of 6  = \root 3 \of {{5^3}.6}  = \root 3 \of {125.6}  = \root 3 \of {750} \) 

\(6\root 3 \of 5  = \root 3 \of {{6^3}.5}  = \root 3 \of {216.5}  = \root 3 \of {1080} \) 

Vì \(750 < 1080 \Rightarrow \root 3 \of {750}  < \root 3 \of {1080} \)