Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhân các phân số (rút gọn nếu có thể)

69. Nhân các phân số (rút gọn nếu có thể):

a) \(\frac{-1}{4}.\frac{1}{3}\) ;                         b) \(\frac{-2}{5}.\frac{5}{-9}\) ;                             c) \(\frac{-3}{4}.\frac{16}{7}\) ;

d) \(\frac{-8}{3}.\frac{15}{24}\) ;                       e) \((-5).\frac{8}{15}\) ;                            g) \(\frac{-9}{11}.\frac{5}{18}\) .

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{-1}{12}\) ;     b) \(\frac{2}{9}\) ;      c) \(\frac{-12}{17}\) ;        d) \(\frac{-5}{3}\) ;         e) \(\frac{-8}{3}\) ;          g) \(\frac{-5}{22}\).