Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 68. Cho ba điểm A, B, C

Bài 68. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho B nằm  giữa A và C. Chứng minh rằng độ dài của nửa đường tròn đường kính AC bằng tổng các độ dài của hai nửa đường tròn đường kính AB và BC.

Hướng dẫn giải:

Gọi C1, C2, C3 lần lượt là độ dài của các nửa đường tròn đường kính AC, AB, BC, ta có:

                                    C1 = π. AC              (1)

                                    C2 = π.AB               (2)

                                     C3 = π.BC               (3)

So sánh (1), (2), (3) ta thấy:

                                    C2 + C3 = π(AB +BC) = π. AC (vì B,  nằm giữa A, C).

Vậy C1 = C2+C3.