Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống:

 \({a \over b}\)

 \({{ - 3} \over 4}\)

 

 

0

Dòng 1

 \( - {a \over b}\)

 

 \({{ - 4} \over 5}\)

 

 

Dòng 2

 \( - \left( { - {a \over b}} \right)\)

 

 

 \({{ - 7} \over {11}}\)

 

Dòng 3

So sánh dòng 1 và dòng 3, em có thể nói gì về “số đối của số đối của một số”?

Hướng dẫn làm bài:

 \({a \over b}\)

 \({{ - 3} \over 4}\)

 \({4 \over 5}\)

 \({{ - 7} \over {11}}\)

0

Dòng 1

 \( - {a \over b}\)

 \({3 \over 4}\)

 \({{ - 4} \over 5}\)

 \({7 \over {11}}\)

 0

Dòng 2

 \( - \left( { - {a \over b}} \right)\)

  \({{ - 3} \over 4}\)

 \({4 \over 5}\)

 \({{ - 7} \over {11}}\)

 0

Dòng 3