Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 65 Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Bài 65 Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Điểm C là trung điểm của … vì…

b) Điểm C không là trung điểm của … vì C không thuộc đoạn thẳng AB.

c) Điểm A khôn g là trung điểm của BC vì …

Giải

a) DB; C nằm giữa D, D và CB= CD(2,5cm).

b) AB; c) A không nằm giữa B và C.