Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 64 cho hai đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD=BE=2cm. Vì sao C là trung điểm của DE?

Bài 64 cho hai đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD=BE=2cm. Vì sao C là trung điểm của DE?

Giải:

Vì C là trung điểm của AB nên C nằm giữa A và B và CA=CB= 6:2 = 3(cm).

Trên tia AB có: AD < AC (2<3) nên điểm D nằm giữa A và C, do đó CD=AC-AD=3 – 2 = 1 (cm). Lập luận tương tự ta được điểm E nằm giữa B và C và CE=1cm. Ta thấy điểm C nằm giữa D và E.

Mặt khác có CD=CE(=1cm) nên C là trung điểm của D và E.