Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Không làm tính chia, hãy xét xem

63. Không làm tính chia, hãy xét xem  đa thức A có chia hết cho đơn thức B không:

A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2

B = 6y2.

Bài giải:

A chia hết cho B vì mỗi hạng tử của A đều chia hết cho B (mỗi hạng tử của A đều có chứa nhân tử y với số mũ lớn hơn hay bằng 2 bằng với số mũ của y trong B).