Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 0.

Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức \({{{x^2} - 10x + 25} \over {{x^2} - 5x}}\) bằng 0.

Hướng dẫn làm bài:

Điều kiện cuả biến:

\({x^2} - 5x = x\left( {x - 5} \right) \ne 0; x - 5 \ne 0\) hay \(x \ne 0; x \ne 5\)

Do đó điều kiện của biến là \(x \ne 0; x \ne 5\)

Rút gọn phân thức:

\({{{x^2} - 10x + 25} \over {{x^2} - 5x}} = {{{{\left( {x - 5} \right)}^2}} \over {x\left( {x - 5} \right)}} = {{x - 5} \over x}\) 

Phân thức có giá trị bằng 0 khi \({{x - 5} \over x} = 0\)

Hay \(x - 5 = 0và x \ne 0\)  hay x = 5

Nhưng x = 5 không thỏa mãn điều kiện của biến. Vậy không có giá trị nào của x để giá trị của phân thức thức 0.