Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của tích tìm được.

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của tích tìm được.

a) \({1 \over 4}x{y^3}\) và \(- 2{x^2}y{z^2}\)

b) \( - 2{x^2}yz\) và \( - 3x{y^3}z\)

Hướng dẫn làm bài:

a) Tích của \({1 \over 4}x{y^3}\) và \(- 2{x^2}y{z^2}\) là:

\({1 \over 4}x{y^3}.\left( { - 2{x^2}y{z^2}} \right) = {{ - 1} \over 2}{x^3}{y^4}{z^2}\)

Đơn thức tích có hệ số là \({{ - 1} \over 2}\) ; có bậc 9.

b) Tích của \( - 2{x^2}yz\) và \( - 3x{y^3}z\) là:

\( - 2{x^2}yz.\left( { - 3x{y^3}z} \right) = 6{x^3}{y^4}{z^2}\)

Đơn thức có hệ số là 6;  có bậc 9.