Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 61 cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điẻm A sao cho OA=2 cm. trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB= 2cm . Hỏi O có là trung điểm của đoạn AB không ? vì sao?

Bài 61 cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điẻm A sao cho OA=2 cm. trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB= 2cm . Hỏi O có là trung điểm của đoạn AB không ? vì sao?

Giải:

Hai tia OA,OB đối nhau nên O nằm giữa A và B.

Lại có OA=OB=2cm nên O là trung điểm của AB.