Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm x, biết:

60. Tìm x, biết:

a) \(x - \frac{3}{4}=\frac{1}{2}\) ;                               b) \(\frac{-5}{6}-x=\frac{7}{12}+\frac{-1}{3}\) ;

Hướng dẫn giải.

a) \(x= \frac{1}{2}+\frac{3}{4}=\frac{5}{4}\) ;                    

b) \(\frac{-5}{6}-x=\frac{7}{12}+\frac{-1}{3}\) hay \(\frac{5}{6}-x=\frac{7-4}{12}\) hay \(\frac{5}{6}-x=\frac{3}{12}\).

   Suy ra \(x=\frac{-5}{6}-\frac{3}{12}=\frac{-10+3}{12}=\frac{-13}{12}.\)