Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:                                                                   

a) 

b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : ( 0,1.x)

c) 

d) 

Lời giải:

a)  

b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : ( 0,1.x) => 0,1.x = 

c)  

d)