Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6. Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của

Bài 6. Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của

A. Các êlectron mà ta đưa vào trong chất khí

B. Các ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí

C. Các êlectron và ionmà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí

D. Các êlectron và ion được tạo ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí

Hướng dẫn giải:

Chọn D, các êlectron và ion sinh ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong trong chất khí