Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M(-2;-3). Hãy tìm a.

Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M(-2;-3). Hãy tìm a.

Hướng dẫn làm bài:

Gọi (d) là đồ thị của hàm số y = ax. Vì M(-2;-3) ∈ (d) nên yM = axM.

Hay – 3 = a(-2) =>a =\({3 \over 2}\). Vậy a = \({3 \over 2}\)