Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6.Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là

Bài 6. Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là

A. F                      B. Na                     C. K                        D. Cl

Lời giải:

Chọn B