Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nung 52,65 g

Nung 52,65 g CaCO3 ở 1000C và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500,0 ml dung dịch NaOH 1,800M. Hỏi thu được những muối nào? Muối khối lượng là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%.

Hướng dẫn giải:

CaCO3   \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)  CaO+CO2

\(n_{CO_{2}}\) = \(n_{CaCO_{3}}\) = 52,65/100 = 0,5265 (mol)

  Vì phản ứng trên có  h = 95 % nên \(n_{CO_{2}}\) thực tế thu được:

\(n_{CO_{2}}\) = 0,5265 * 95/100 = 0,5 mol

Ta có nNaOH = 0,5000 x 1,800 = 0,900 (mol)

Tỉ lệ số mol giữa NaOH và CO2 : 1 < \(\frac{n_{NaOH}}{n_{CO_{2}}}\) = \(\frac{0,9000}{0,5002}\) < 2

Do đó, phản ứng tạo thành hỗn hợp hai muối: NaHCO3 và Na2CO3

CO2            +           2NaOH      →     Na2CO3 + H2O

0,4500 mol           0,9000 mol         0,4500 mol

Na2CO3           +               CO2        +        H2O      →    2NaHCO3

0,05020 mol                 0,05020 mol                         0,1004 mol

Từ đó tính ra được khối lượng NaHCO3 là 8,434 g và khối lượng của Na2CO3 là 42,38 g