Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 6. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Bài 6. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là ..... Điểm O là....  Hia tia Ox, Oy là...

b) Góc RST có đỉnh là ....., Có cạnh là ....

c) góc bẹt là .....

Giải:

a) Góc xOy; đỉnh; Hai cạnh.

b) S; SR và ST.

c) Góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.