Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trái Đất hút Mặt Trăng...

6. Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất là R = 38. 107m, khối lượng của Mặt Trăng m = 7,37.1022 kg, khối lượng của Trái Đất M = 6,0.1024kg

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức

  Fhd = G\(\frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}}\) = \(\frac{6,67.10^{-11}.7,37.10^{22}.6.10^{24}}{(38.10)^{14}}\)

  Fhd =  0,20425.10-21  ≈  2,04.1020 (N)