Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?

6. Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?

-4 ∈ N, 4 ∈ N, 0 ∈ Z, 5 ∈ N, -1 ∈ N, 1 ∈ N.

Bài giải:

-4 ∈ N và -1 ∈ N là sai. Những mỗi quan hệ còn lại là đúng.