Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

6. Lập phương trình mặt cầu trong hai trường hợp sau.

6. Lập phương trình mặt cầu trong hai trường hợp sau đây:

a) Có đường kính AB với A(4 ; -3 ; 7),  B(2 ; 1 ; 3)

b) Đi qua điểm A = (5; -2; 1) và có tâm C(3; -3; 1)

Hướng dẫn giải:

a) Gọi I là trung điểm của AB, thì mặt cầu có đường kính  AB, có tâm I và bán kính 

\(r =\frac{1}{2}AB=IA\).

Ta có : I (3; -1; 5) và r2 = IA2 = 9.

Do vậy phương trình mặt cầu đường kính AB có dạng:

        (x - 3)2 + (y +1)2 + (z – 5)2 = 9.         

Nhận xét: Ta có thể làm cách khác như sau:

Mặt cầu đường kính AB là tập (S) các điểm M trong không gian nhìn AB dưới một góc vuông.

Giả sử M(x; y; z), khi đó M ∈ (S)  ⇔ \(\overrightarrow{AM}\perp \overrightarrow{BM}\) ⇔ \(\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM}\) =0.        (1)

Ta có  \(\overrightarrow{AM}\) = (x - 4; y + 3; z - 7), \(\overrightarrow{BM}\) = (x - 2; y - 1; z - 3)

(1) ⇔ (x – 4)(x – 2) + (y + 3)(y – 1) + (z – 7) (z - 3)

     ⇔ x2 + y2 + z2 – 6x + 2y – 10z +26 =0

     ⇔ (x - 3)2 + (y­ + 1)2 + (z – 5)2 =9.

Đây là phương trình mặt cầu cần tìm.

b) Mặt cầu cần tìm có tâm C(3; -3; 1) và có bán kính r = CA = \(\sqrt{4+1+0}=\sqrt{5}\)

Do đó phương trình mặt cầu có dạng:

          (x - 3)2 + (y­ + 3)2 + (z – 1)2 = 5.