Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một cửa hàng bán áo sơ mi, quần âu nam và váy nữ.

Bài 6. Một cửa hàng bán áo sơ mi, quần âu nam và váy nữ. Ngày thứ nhất bán được 12 áo, 21 quần và 18 váy, doanh thu là 5 349 000 đồng. Ngày thứ hai bán được 16 áo, 24 quần và 12 váy, doanh thu là 5 600 000 đồng. Ngày thứ ba bán được 24 áo, 15 quần và 12 váy, doanh thu là 5 259 000 đồng. Hỏi giá bán mỗi áo, mỗi quần và mỗi váy là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải:

Đặt x, y, z theo thứ tự là giá tiền bán một áo sơ mi, một quần âu và một váy nữ. Điều kiện x, y, z >0. Ta có hệ phương trình:

\(\left\{\begin{matrix} 12x + 21y+18z =5349 & \\ 16x+24y+12z=5600& \\ 24x+15y+12z=5259& \end{matrix}\right.\) (nghìn đồng) <=> \(\left\{\begin{matrix} x=98 & \\ y= 125 & \\ z=86& \end{matrix}\right.\)

Vậy giá tiền một áo là 98 nghìn, một quần âu nam là 125 nghìn và váy nữ là 86 nghìn.